Taiwan UFO cult Chen Tao, Teacher Chen, Chen Heng-ming

Chen Tao -de Ware Weg- was een Taiwanese UFO-cultus. Oprichter Hon-Ming Chen

Chen TaoChen Heng-ming; Chen Tao

Laatst bewerkt: 07 juli 2021.